آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

دانلود رایگان

مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

طبقه بندی شده بر اساس سر فصل های قوانین

تدوین محـمد صـادق شقـایـقی

این اثر ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است

ادامه ی مطلب

نمونه آراي حقوقي محاکم- رجوع از بذل مهريه

کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسيدگي: شعبه دهم دادگاه عمومي رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشاني: رشت ...
خوانده: آقاي (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقاي (ح- ر) به نشاني: رشت...
خواسته: مطالبه نصف مهريه به مبلغ...


رأي دادگاه

درخصوص دادخواست تقديمي خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ح) به طرفيت آقاي (ا- د) با وکالت بعدي آقاي (ح- ر) وکيل پايه يک دادگستري رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 ميليون و 500هزار ريال، بابت نصف از مهريه مندرج در سند نکاحيه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدني به انضمام خسارات دادرسي، با التفات و مداقه در جميع محتويات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازي و استماع اظهارات خواهان و وکيل وي در جلسه رسيدگي 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لايحه تقديمي وکيل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده مي‌باشد و مطالعه پرونده‌هاي استنادي کلاسه‌هاي 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طي صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهيه و پيوست پرونده مي‌باشد، توضيحاً و تشريحاً اين‌که وکيل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانايي خوانده در بارور ساختن وي (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دريافت نصف مهريه طي سند رسمي شماره ...

ادامه ی مطلب